Woziłam arabskie księżniczki

Dlatego też proponujemy tu system odmienny od dwóch wyżej przedstawionych, a mianowicie system oddziaływania aktywizującego. Wykorzystuje on walory systemów poprzednich, a odrzuca to, co związane jest z pewnym niebezpieczeństwem. Z jednej bowiem strony, proponowany system umożliwia rozwijanie osobowości wychowanka w sposób zgodny z przedstawionymi założeniami (a tego nie gwarantuje system kontroli eksponujący sytuację przymusową), z drugiej strony dzięki niemu unikamy niebezpieczeństw wynikających ze stosowania klasycznego caseworku wobec osób nieletnich i młodocianych wykolejonych przestępczo lub zagrożonych takim wykolejeniem. W proponowanym tu systemie kurator jest organizatorem oddziaływań resocjalizujących, a równocześnie reprezentuje autorytet kierownika i ponadto jest wyrazicielem woli sądu. Kurator eksponuje jednak swą władzę, pełniąc ją sprawiedliwie i po ojcowsku. Równocześnie stara się stosować wszechstronną antropotechnikę, w której nie zabraknie miejsca na oddziaływanie oparte głównie na zależności wewnętrznej, na sympatii wzajemnej i przyjaźni (Grzegorzewska 1967). Można tu więc wykorzystać nie tylko rodzinę nieletniego, towarzyszy i przełożonych z miejsca pracy, ale i osoby mające nastawienie społecznikowskie, które mogą włączyć się w proces resocjalizacji, a które ze względu na swe cechy społeczne są podopiecznemu potrzebne.
Kuratela sądowa to metoda indywidualnego i społecznego działania wychowawczego w warunkach naturalnego środowiska nieletniego, a więc w jego domu, szkole, instytucji rekreacyjnej, zakładzie pracy, w celu doprowadzenia do jego poprawy i ukształtowania u niego prawidłowych, pozytywnych z punktu widzenia interesu Ogólnospołecznego postaw i cech charakteru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *