Należy podkreślić, iż tak ujmowana kulturo technika jest czynnikiem wyrabiania samodzielności

Kulturotechnika lansowana przez Chazala i wychowawców z Vitry jest istotnym czynnikiem resocjalizacji, gdyż nawiązując do cechującej młodzież potrzeby zabawy i do znanych jej zabawowych doświadczeń, równocześnie kształtuje głębszy stosunek do dóbr kultury i za ich pośrednictwem wpaja konstruktywne wzory postępowania. Atrakcyjność tak pomyślanej rekreacji, popartej doradzaniem i przykładem już w znacznym stopniu z resocjalizowanych kolegów, wywiera pozytywny wpływ na zachowanie się wychowanków, gdyż jest źródłem różnorodnych satysfakcji. Należy podkreślić, iż tak ujmowana kulturo technika jest czynnikiem wyrabiania samodzielności, gdyż z jednej strony wzbogaca kulturalne środowisko młodzieży, a z drugiej uwzględnia indywidualne preferencje każdego wychowanka. Sygnalizowane wyżej doświadczenia pozwalają wnioskować, że organizując np. koła zainteresowań w zakładzie resocjalizującym należy starać się o to, żeby obejmowały możliwie wszechstronnie różne dziedziny aktywności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *