Ludzie skupieni w tzw. „szczepach”

Synanonu („szczep około 150 osób) poddani są dyscyplinie, charakteryzującej każdą sprawnie funkcjonującą instytucję nowoczesnego społeczeństwa. Podlegają oni tym samym normom (których złamanie grozi określonymi represjami aż do usunięcia z Synanonu włącznie), respektują ten sam system wartości i muszą przestrzegać tych samych zakazów (zakazu picia alkoholu, konsumowania narkotyków i wszelkich środków odurzających, palenia nikotyny). Równocześnie wszyscy są zobowiązani brać udział w tzw. „grach”, które L. Yablonsky określa jako atakującą psychoterapię grupową (1965, s. VIII). Wspomniane gry mają ujawnić występujące w „szczepach” konflikty i trudności. Wszyscy są zobowiązani ujawniać zauważone wykroczenia i słabości, niezależnie od tego czy dotyczą one ludzi pełniących funkcje kierownicze, czy ich podwładnych. Takie same zasady obowiązują wychowawców i wychowywaną młodzież, skupioną w prowadzonym przez Synanon ośrodku resocjalizacji młodzieży („Boys Corps”). Dozwolona jest każda forma ataku słownego, każdy gest czy mimiczna manifestacja niechęci i agresywności, nie można jednak tych stanów emocjonalnych wyrażać przemocą fizyczną. S. Simon w swojej książce, poświęconej Synanowi, sformułował 25 reguł, według których starają się zachowywać uczestnicy „gier” (bez względu na to czy sobie to uświadamiają, czy nie). A oto niektóre z tych reguł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *