niedziela, 21 lipca, 2024

Doniosły wychowawczo przekaz sterujący (będąc nie tylko oddziaływaniem pobudzającym, ale i ukierunkowującym) zawsze jest jakimś komunikatem określającym zadanie, które powinien zrealizować Odbiorca tego komunikatu. Zadanie to może być przekazywane w kontekście mniej lub bardziej bogatego zestawu informacji. Wśród przekazów realizacyjnych (instruujących szczegółowo i proceduralnych) należy także wyróżnić przekazy normodawcze. Podają one jedynie kategorie selekcji, według których trzeba dokonać wyboru środków i sposobów realizacji zadań, uwzględniając bądź wyłącznie kryteria prakseologiczne (normy skutecznego działania), bądź także kryteria etyczne (normy etycznego działania). Niejednokrotnie uwzględnia się syntetycznie obie te kategorie norm (przekaz dotyczący zasad). Należy podkreślić, że funkcja przekazów sterujących zależy nie tylko od jakości informacji, ale i od ich ilości. Sterowanie społeczne wymaga przekazów zawierających odpowiednią ilość informacji; nie może być ich ani zbyt mało, ani zbyt wiele. Obok jakości i ilości informacji, dla sterowania społecznego ważne jest, w jakim stopniu i zakresie będą one zrozumiałe dla adresata. Będą one zrozumiałe tym bardziej, im bardziej treść przekazu będzie bodźcem dla adresata, czyli sygnałem sterującym. Dany bodziec stanie się sygnałem sterującym wówczas, gdy będzie on tak samo rozumiany przez odbiorcę, jak przez nadawcę, kiedy zarówno nadawca, jak i odbiorca danego zestawu informacji będą operowali określonym sposobem interpretacji sygnałów. Istotnym warunkiem efektywnego komunikowania się jest ponadto utrzymanie odpowiedniej proporcji pomiędzy liczbą informacji a liczbą słów (lub innych sygnałów). Dla efektywnego oddziaływania ważne jest takie to, że sygnały rzadkie mają większą wartość informacyjną niż sygnały częste. Bardziej celowe jest więc postępowanie wychowawcy, który tylko w rzeczywiście ważnyćh sprawach zwraca się do wychowanków, niż postępowanie innego wychowawcy, który ciągle „bombarduje” osoby wychowywane różnymi przekazami.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Doniosły wychowawczo przekaz sterujący (będąc nie tylko oddziaływaniem pobudzającym, ale i ukierunkowującym) zawsze jest jakimś komunikatem określającym zadanie, które powinien zrealizować Odbiorca tego komunikatu. Zadanie to może być przekazywane w kontekście mniej lub bardziej bogatego zestawu informacji. Wśród przekazów realizacyjnych (instruujących szczegółowo i proceduralnych) należy także wyróżnić przekazy normodawcze. Podają one jedynie kategorie selekcji, według których trzeba dokonać wyboru środków i sposobów realizacji zadań, uwzględniając bądź wyłącznie kryteria prakseologiczne (normy skutecznego działania), bądź także kryteria etyczne (normy etycznego działania). Niejednokrotnie uwzględnia się syntetycznie obie te kategorie norm (przekaz dotyczący zasad). Należy podkreślić, że funkcja przekazów sterujących zależy nie tylko od jakości informacji, ale i od ich ilości. Sterowanie społeczne wymaga przekazów zawierających odpowiednią ilość informacji; nie może być ich ani zbyt mało, ani zbyt wiele. Obok jakości i ilości informacji, dla sterowania społecznego ważne jest, w jakim stopniu i zakresie będą one zrozumiałe dla adresata. Będą one zrozumiałe tym bardziej, im bardziej treść przekazu będzie bodźcem dla adresata, czyli sygnałem sterującym. Dany bodziec stanie się sygnałem sterującym wówczas, gdy będzie on tak samo rozumiany przez odbiorcę, jak przez nadawcę, kiedy zarówno nadawca, jak i odbiorca danego zestawu informacji będą operowali określonym sposobem interpretacji sygnałów. Istotnym warunkiem efektywnego komunikowania się jest ponadto utrzymanie odpowiedniej proporcji pomiędzy liczbą informacji a liczbą słów (lub innych sygnałów). Dla efektywnego oddziaływania ważne jest takie to, że sygnały rzadkie mają większą wartość informacyjną niż sygnały częste. Bardziej celowe jest więc postępowanie wychowawcy, który tylko w rzeczywiście ważnyćh sprawach zwraca się do wychowanków, niż postępowanie innego wychowawcy, który ciągle „bombarduje” osoby wychowywane różnymi przekazami.

0 Comments

Leave a Comment