Aby osiągnąć właściwe efekty wychowawcze, sama wiedza pedagogiczna wystarczyć nie może

Zależą one bowiem w znacznej mierze od postaw, od życiowego odświadczenia i sylwetki moralnej majstra. Dlatego ważny jest odpowiedni dobór osób podejmujących zadania wychowawcze, aby budziły życzliwość i szacunek osób wychowywanych. Dopiero wówczas mogą w pełni stosować tak ważną wychowawczo procedurę, jaką jest oddziaływanie przez przykład osobisty. Warto podkreślić, że procedura ta może dać często znacznie większe efekty niż czysto werbalne prezentowanie tego czy innego wzoru. I trudno sobie wyobrazić bardziej długofalowe sterowanie społeczne, szczególnie w ramach małej grupy, bez tej formy przekazu sterującego. Ma ona duże znaczenie w oddziaływaniach predysponujących, gdy autorytet osoby kierującej opiera się nie na tradycji czy irracjonalnych przeświadczeniach, lecz na rzeczywistej wartości tej osoby. Technikę osobową stosują nie tylko kuratorzy, wychowawcy i przedstawiciele zakładu pracy, zajmujący się młodzieżą wykolejoną społecznie. Stosują ją również, w połączeniu z innymi odmianami antropotechniki, funkcjonariusze organów ścigania (policji i milicji), działający w różnych krajach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *